วารสารสื่อใหม่และสังคมศาสตร์ Journal of New Media and Social Science Suan Sunandha International School of Art


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

วารสารสื่อใหม่และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of New Media and Social Science Suan Sunandha Internati

ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้าน ศิลปะทั่วไป สื่อต่างๆ ในหลากหลายแขนง และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านศิลปะ สื่อ หรือ ทั่วไปที่น่าสนใจ
2. เพื่อเป็นสื่อในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้าน ศิลปะทั่วไป สื่อต่างๆ ในหลากหลายแขนง และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านศิลปะ สื่อ หรือ ทั่วไปที่น่าสนใจ

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items